Algemene Voorwaarden

1     Algemeen De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werk­zaamheden, offertes en overeenkomsten voor het uitvoeren van werk door Isabelle Peper voor opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsop­volgers. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts

1     Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werk­zaamheden, offertes en overeenkomsten voor het uitvoeren van werk door Isabelle Peper voor opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsop­volgers. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voorzover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2     Grondslag offertes

Offertes van Isabelle Peper zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te hebben verstrekt. Isabelle Peper zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeen­komstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd.

In het geval van leveringen van stoffelijke produkten, behoudt Isabelle Peper het recht naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld teksten, lay-out, etc., maar met (voorafgaande) bekendmaking aan de opdrachtgever. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging een aanmerkelijke aanpassing zal vereisen in termen van geld, tijd of inspanning bij de opdrachtgever, zal deze wijziging tenminste 1 (één) maand voor de invoering daarvan worden bekendgemaakt.

3     Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gege­vens die Isabelle Peper nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Isabelle Peper betrokken (zullen) zijn. De opdrachtgever zorgt dat alle verstrekte materialen rechtenvrij zijn.

4     Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Thinkspirator geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5     Wijziging team

De opdrachtgever kan in overleg met Isabelle Peper de samenstelling van het (project)team wijzigen, indien dit voor de uitvoe­ring van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het (project)team kan ook op verzoek van de Thinkspirator in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

6     Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van honoraria en kosten die Isabelle Peper noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorbere­kend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offer­te anders is aangegeven.

De opdrachtgever kan, tegen betaling van de daarvoor geldende tarieven, gebruik maken van de andere services van Thinkspirator.

7     Betalingsvoorwaarden

Na de in de offerte genoemde vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Isabelle Peper met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelij­ke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtin­gen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8     Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Thinkspirator de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstver­lening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aan­vullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9     Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Isabelle Peper verkrijgt en de medewerking die wordt ver­leend. Isabelle Peper kan dan ook niet van tevoren exact aan­geven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagteke­ning daarvan dient de opdrachtgever Isabelle Peper hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van het projectmanagementbureau, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Isabelle Peper vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde (maandelijkse) decla­ratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Isabelle Peper mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Isabelle Peper behoudt daarbij aan­spraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamhe­den, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resulta­ten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11   Aansprakelijkheid

Isabelle Peper is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Isabelle Peper van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakman­schap waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroor­zaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorari­um dat Isabelle Peper voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijk­heid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12   Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.